سلام
این میکسر نباید این مشکل را داشته باشد
باید این میکسر را بیارید گارانتی و متخصصین ما بررسی کنند